นายกสมาคมแนะแนวฯ เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ชุดที่ 21
   

นายภาคินัย สุนทรวิภาค นายกสมาคมเเนะเเนวเเห่งประเทศไทย (สนนท.) ชุดที่ 21 พบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็น ที่ปรึกษาสมาคมแนวแนวแห่งประเทศไทย ชุดที่ 21 ได้แก่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ประเสริฐ อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย