วันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้ากราบคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์
    วันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้ากราบคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์

อดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2526 - 2529) ปัจจุบันท่านให้เกียรติสมาคมแนะแนวแห่งประเทศดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของทางสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ถือเป็นขวัญและกำลังใจของชาวแนะแนว