วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม
    วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

ประชุมเดือนกันยายนของคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย