วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าคารวะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี
    วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าคารวะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี

ปูชนียาจารย์ด้านการแนะแนวและอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยทั้งนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ได้เมตตามอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท แก่สมาคมแนะแนว ฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง