วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มก. สพป.นฐ.2 และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยโดย ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
    วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มก. สพป.นฐ.2 และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยโดย ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส

ประธานเครือข่ายภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 61 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จ.นครปฐม