วันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
    วันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

เพื่อเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ และเรียนปรีกษางานวิจัยโครงการ สสส.