สนนท. จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อ เรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมีรายละเอียด ดังนี้

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบอนาคตประเทศไทย: การสร้างคนรุ่นใหม่ โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา การมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ พิธีมุทิตาจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาสมาคมฯ กิจกรรมรวมพลคนแนะแนว’58 ณ Hall 4-6 อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 มีสัมมนากลุ่มย่อย ดังนี้
         - ห้องที่ ๑ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุ่มเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต วิทยากรโดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง นางปิยะพรรณ พูนทรัพย์ ห้อง ๒-๐๒๑๖ –๑๘ สมาชิก ๔๐ คน
         - ห้องที่ ๒ เรื่อง Counseling เนื้อหา: ทฤษฎี เทคนิค การสื่อสาร สาธิต "Counseling" และฝึกปฏิบัติจริง วิทยากร ผศ.ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์ และ อาจารย์อมรพรรณ จำปา ห้อง ๒-๐๒๒๑ –๒๓ สมาชิก ๔๐ คน
         - ห้องที่ ๓ เรื่อง กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเด็กที่เผชิญภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์ เนื้อหา: เรียนรู้การสร้างโปรแกรมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการแก้ไขพัฒนาเด็ก Gen Y ในยุคการเปลี่ยนแปลง วิทยากร ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ และ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส ห้อง ๒-๐๒๒๕ สมาชิก ๔๐ คน
         - ห้องที่ ๔ เรื่อง แนวทางการวิจัย และ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาระดับชาติ และนานาชาติ เนื้อหา : แนวทางการวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ เทคนิคการจัดทำสไลด์ประกอบการนำเสนอและเทคนิคการนำเสนอแบบบรรยาย วิทยากร รศ.ดร.เมธินินทร์ ภิญญูชนดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ และ นางสาววิไลวรรณ ใจแก้ว ห้อง ๒-๐๒๑๙ สมาชิก ๓๐ คน

         หมายเหตุ:
              1.ผู้เข้ารับอบรมต้องไม่เคยนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติมาก่อน
              2. มีงานวิจัยหรือไม่มีงานวิจัยแต่มีความประสงค์จะเตรียมไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

         - ห้องที่ ๕ เรื่อง Performance Agreement (PA) ว. ๗ การประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน วิทยากร รศ.ดร.มนต์สิทธิ์ สิทธิสมบูรณ์ และ ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม ห้อง ๒-๐๒๒๖ – ๒๘ สมาชิก ๕๐ คน
         - ห้องที่ ๖ Excellent YC : ครูแนะแนวกับการขับเคลื่อนนักเรียน YC สู่ความเป็นเลิศ เนื้อหา : การพัฒนาและแนวทางขับเคลื่อนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
         - ห้องที่ ๗ เทคโนโลยีกับงานแนะแนว ห้อง ๒-๐๒๒๔ สมาชิก ๔๐ คน
         ช่วงเช้า - โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่องานแนะแนว Admission Planning วางแผนดีมีอนาคต
         ช่วงบ่าย - แนะนำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ อาจารย์ภูวนัย วรรณศร และอาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นวัตกรรมด้านการศึกษา)
         ช่วงบ่าย - แนะนำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ครูทองทิพย์ สันป่าแก้ว และ คุณณัชชา หลำสกุล กองส่งเสริมการมีงานทำ
         หมายเหตุ: ผู้อบรมเตรียมโน้ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนที่มี Wifi ส่วนตัวมาด้วย

         ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ โดยมีค่าใช้จ่ายและลงทะเบียนจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) โทร. 08-3554-0629

ดาวน์โหลดเอกสาร :
     - หนังสือเชิญประชุม, ใบตอบรับ และกำหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
     - ระเบียบกระทรวงการคลัง
     - รายชื่อที่พักใกล้สถาบันปัญญาภิวัฒน์