ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี, ดร.สุธีรพันธ์ กรลักษณ์, ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ, นางสาวอาภา ถนัดช่าง,
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์,
ดร.กมล รอดคล้าย


ที่ปรึกษา     ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์,
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล, รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ประเสริฐ, นายชัยธวัชช์ ไทยง, พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ


1. นายภาคินัย สุนทรวิภาต
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
    ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ
อีเมล์ : psvipddpws@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-6534-1010
   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1
       

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สุรเศรษฐ
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2
       

4. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 3
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
อีเมล์ : karakada@yahoo.com
โทรศัพท์ : 08-1495-9389
   

5. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
เลขาธิการ
       

6. นางอารีย์ ประเมินชัย
เหรัญญิก
       

7. พ.ญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
ปฏิคม
       

8. นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์
นายทะเบียน
    โรงเรียนศรีพฤฒา 100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
อีเมล์ : Adsanee 02@gmail.com
โทรศัพท์ : -
   

9. ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
       

10. นายอภิวัชร์ พจน์จิราภรณ์
เครือข่ายสหวิชาชีพ
    ศึกษานิเทศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อีเมล์ : Apivut-99@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-6633-2464
   

11. นางสาวณัชชา หลำแสงกุล
เครือข่ายสหวิชาชีพ
    หัวหน้าฝ่ายระบบการแนะแนวอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : Khobfah_natcha@hotmail .com
โทรศัพท์ : 08-5133-6852, 0-2354-0088
   

12. นางสาววิภาณี ชีลั่น
ประชาสัมพันธ์และสาราณียกร
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
อีเมล์ : wipanee.ch@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 08-1368-7396
   

13. นางกาญจนา ภู่วรวรรณ
กรรมการกลาง
    747/4 ถนนกรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ : 08-4079-7795
   

14. นางสาววิไลวรรณ ใจแก้ว
กรรมการกลาง
    23 ซอย 8/8 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมล์ : Wilaiwan-j@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-1493-2337
   

15. นายกมล ประทีปธีรานันต์
กรรมการกลาง
    โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา53หมู่ 2 ถนนไร่ขิง ทรงคะนอง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
อีเมล์ : kamol.teeranun@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-1908-2920
   

     - ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
     - ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งที่ปรึกษา
     - คำสั่งสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดที่ 21