ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี, ดร.สุธีรพันธ์ กรลักษณ์, ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ, นางสาวอาภา ถนัดช่าง,
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์,
ดร.กมล รอดคล้าย


ที่ปรึกษา     ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์,
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล, รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ประเสริฐ, นายชัยธวัชช์ ไทยง, พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
       

2.นายพงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล
อุปนายกฝ่ายบริหาร
       

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
       

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
อีเมล์ : karakada@yahoo.com
โทรศัพท์ : 08-1495-9389
   

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎา นั้กคิ้ม
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตบางเขน ถนนพหลโยธิน กทม. 10900
อีเมล์ : karakada@yahoo.com
โทรศัพท์ : 08-1495-9389
   

6.นางนฤมล เลี้ยงรักษา
เลขาธิการ
       

7.นายอภิวัชร์ พจน์จิราภรณ์
เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ
    ศึกษานิเทศน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อีเมล์ : Apivut-99@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-6633-2464
   

8.นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์
นายทะเบียน
    โรงเรียนศรีพฤฒา 100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
อีเมล์ : Adsanee 02@gmail.com
   

9.นางสาวศศวรรณ รื่นเริง
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
อีเมล์ : sasawan.r@rsu.ac.th
โทรศัพท์ : 027915512
   

10.ดร.กาญจนา นาคปัจฉิมสกุล
สาราณียกร
       

11.นางยุพา บุญอำนวยสุข
ปฏิคม
       

12.นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
ประธานเครือข่าย กทม.
       

13.ดร.บุญเลิศ คำปัน
ประธานเครือข่ายภาคเหนือ
       

14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ
ประธานเครือข่ายภาคระวันออกเฉียงเหนือ
       

15.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
ประธานเครือข่ายภาคกลาง
       

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
ประธานเครือข่ายภาคใต้
       

17.นางสาวณัชชา หลำแสงกุล
เครือข่ายสหวิชาชีพ
    หัวหน้าฝ่ายระบบการแนะแนวอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : Khobfah_natcha@hotmail .com
โทรศัพท์ : 08-5133-6852, 0-2354-0088
   

18.ดร.อัฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
เครือข่ายสหวิชาชีพ
       

19.นางสาววิไลวรรณ ใจแก้ว
กรรมการกลาง
       

20.รองศาสตรจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง
กรรมการกลาง
       

21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา บุญมาโฮม
กรรมการกลาง
       

     - คำสั่งสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดที่ 21
     - ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเลขาธิการ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ชุดที่ 22