temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
ท่านนายกสมาคมฯและคณะ เข้าคารวะและเชิญ ดร.กมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมฯ

ท่านนายกและคณะ เข้าคารวะและเชิญท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา และเลขานุการคณะอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักที่ 4

วันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้ากราบคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์ อดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2526 - 2529)

วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าคารวะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ปูชนียาจารย์ด้านการแนะแนวและอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มก. สพป.นฐ.2 และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยโดย ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส ประธานเครือข่ายภาคกลาง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยเข้าพบ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์