temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
สนนท. ร่วมกับ SCG จัดสัมมนาครูแนะแนว “แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่”

สนนท. ร่วมกับ SAMSUNG SMART LEARNING CENTER จัดประชุมการออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

ดาวน์โหลด: ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)

สนนท. ร่วมกับ Samsung Smart Learning Center ประชุมปฎิบัติการ Samsung Career Discovery

นายกสมาคมแนะแนวฯ เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ชุดที่ 21

สพฐ. ร่วมกับ สนนท. จัดโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา