สพฐ. ร่วมกับ สนนท. จัดโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สสนท.) จัดโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร