ท่านนายกสมาคมฯและคณะ เข้าคารวะและเชิญ ดร.กมล รอดคล้าย
    ท่านนายกสมาคมฯและคณะ เข้าคารวะและเชิญ ดร.กมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมฯ

จากนั้นเข้าคารวะและเรียนเชิญ รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหงและอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 ทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดมีประโยชน์มากที่จะนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานแนะแนวและสมาคมฯ