ท่านนายกและคณะ เข้าคารวะและเชิญท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา และเลขานุการคณะอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ
    ท่านนายกและคณะ เข้าคารวะและเชิญท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา และเลขานุการคณะอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

ในการนี้ ท่านดร.ชัยพฤกษ์ ได้เสนอให้สมาคมทำหนังสือถึงท่านประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เพิ่มเติมข้อความลงในส่วนที่ 4 มาตรา45(1) ความว่า ระบบ "การแนะแนวในสถานศึกษาทุกระดับ"