เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักที่ 4
    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักที่ 4

เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการแนะแนวผ่านกระบวนการวิจัย