นักแนะแนวผู้อุทิศตน

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือก “นักแนะแนวผู้อุทิศตน” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานแนะแนว อันเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ นักแนะแนวที่ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยรายละเอียดรางวัลในการพิจารณา คือปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 20 ปี อย่างต่อเนื่อง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือนำและใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่าง และส่งมายัง นายทะเบียนสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ ทาง e-mail : adsanee02@gmail.com หมดเขตในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-846-6983 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทาง http://thaiguidance.net และ https://www.facebook.com/Thaiguidance

ดาวน์โหลด :
     - หนังสือนำ
     - ใบสมัครนักแนะแนวผู้อุทิศตน
     - สมัครสมาชิก